کد خبر: ۱۲۴۳۴۰۳
تاریخ انتشار:۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸
عادت در یک نگاه
عادت چیست؟!
عکس العمل یا رفتاري که کاملاً در شخص مستقرّ و بطور منظّم و بدون زحمت ظاهر میشود.رفتاري که عادت شود به آسانی انجام میشود.عادتها نتیجه احتیاجات و خواسته هاي بشر است عادت ها می توانند خوب و یا بد باشند
 اعمال که سبب عادت میشود:
یک نوع احتیاج یا میل که با تکرار ارضا میشود و یا از احتیاج یا میل به آن میکاهد. اگر عکس العمل ،فشار و ناراحتی روانی رابر طرف سازد واگر رضایت خاطر را فراهم آورد،میل به تکرار آن بیشتر میشود وهمین میل سبب میگردد که تغییري در دستگاه عصبی بوقوع 
بپیوندد و آن عکس العمل ،شکل عادت بخود بگیرد.
عادات خوب سبب رستگاري و خوشبختی ماست و سبب میشود که بجا بخوریم،خوب بخوابیم،خوب کار کنیم ... منظّم باشیم و. وقتی به آنها خو بگیریم ،خودبخود انجام میشود و فرصت بیشتري براي انجام کارهاي دیگر به ما میدهد.
عادات بد، زندگی را مختل میکند،فرد را بیحال و خسته و رنجور میکند.هیچکاري در زمان درست انجام نمیشود و مشتی از کارهاي اضافی به بار میآورد که تمامی ندارد خوردن زیاد از حد و سبب چاقی میشود،خوابیدن شبها مختل و روزها در خواب آلودگی میگذرد.کارها عقب افتاده وسعادت رخت بر میبندد.
عادتها چگونه شکل می گیرند
تحقیقات نشان می دهد ، شکل گیري عادتها و تبدیل رفتارهاي روزمره به عادت حدود یک ماه طول می کشد و پس از چهار هفته بدن و مغز انسان به شرایط تازه عادت می کند.پژوهشگران دانشگاه ایالتی جرجیا معتقدند براساس این یافته ها اگر برنامه ورزشی براي حفظ سلامت خود دارید چند هفته باید به برنامه 
خود ادامه بدهید تا مغز و بدن شما به این وضعیت عادت کند .
پژوهشگران پیشنهاد می کنند ، به منظور افزایش انرژي و حفظ سلامت ناشی از ورزش ، فعالیتهاي خود را به صورت تدریجی انجام دهید و چند روز در هفته ورزش کنید و به تدریج شمار رزوهایی را که ورزش می کنید افزایش بدهید.
در عین حال در وسط هفته روزي را براي استراحت تعیین کنید تا بدن با شرایط جدید انطباق پیدا کند.
فواید عادت:
-1 عادت مارا ازکارهاي غیر ضروري بازداشته ودرصرف وقت و نیرو کمک میکند.
-2 عادات موجب میشود که اعمال ما خودبخود صورت گیرد. کارها در آغاز بسیار مشکل و وقت گیرند،ولی به مرور که عادت شد ،آسان و سریع پیش میرود.
-3 اگر عادت نبود براي انجام هر کاري خسته،سرگردان و حیران بودیم.
-4 اگر بسیاري از کارهاي روزانه بوسیله عادات منطقی و صحیح صورت گیرد،وقت کافی براي استدلال و تصورات و احساسات داریم. 
اساس و پایه عادات:
-1 بیشتر عادات ما از آداب و سنن وتجارب و تعلیماتمان سرچشمه میگیرد.
-2 عادات را براي رسیدن به هدف و منظورمان در خود ایجاد میکنیم.
-3 گاه بر حسب تصادف به سوي عملی کشانده میشویم و به دلیل سهولت آن ویا رضایت خاطر حاصل از آن یا بر طرف کردن فشار درونی آنرا تکرار میکنیم.
-4عادات باید با آموختن، تمرین و ممارست و تلاش در ما ایجاد شوند. ممکن است در آغاز به هدف نرسیم ،مایوس شویم یا عمل براي ما ناخوشایند باشد ولی اگر سرسختی کنیم ،عادت در ما ایجاد میشودوناخوشایندي برطرف میشود (. اگر عمل بدي در ماتبدیل به عادت شده و از انجام آن لذت میبرده ایم،و حال میخواهیم به عدم انجام آن عادت کنیم، وجود ما در برابر ترك آن لذّت و انجام خلاف آن از خود مقاومت نشان میدهد که همان ناخوشایندي ابتداي عمل است 
ولی اگر بین عمل جدید و خوشایندیش در ذهنمان ارتباط ایجاد کنیم، زنجیر قبلی گسسته میشود و عمل جدید جایگزین و عادت میشود)
 -گاهی عمل در آغاز خوشایند و جالب است ولی بعد ناخوشایند میشود. در همه اینها توانایی و علاقه شخصی دخیل و موثّر است.
*عادات خوب مهم ،عاداتی است که با سلامتی ما ارتباط مستقیم دارد که شامل درست خوردن ،درست خوابیدن ، نظافت و است... .
*اگر درست بخوریم تناسب اندام و سلامتی با ماست
*اگر طبق فرامین دینی ،نماز و نیایش و مداومت بر اعمال نیک و دوري از اعمال گناه را عادت روزانه خود قرار دهیم ،در سلامت روح و جسم بسر خواهیم برد.
*معمولاً یک سوم از زندگانی بشر در خواب میگذرد و از این جهت عادت خوابیدن بسیار مهم است: هرکس باید در ساعت معیین بخوابد و در ساعت معیین بیدار شود .
روش ترك عادات بد قبلی و جایگزینی عادات جدید :
در ترك عادت باید همان قدمهایی که براي برقراري عادت لازم است را برداشت 
1- قدم اول در ترك عادت،تشخیص غلط بودن عادت است
2-قدم دوم ایجاد دستوراتی در خلاف جهت اعمالیست که تاکنون در این عادت بد داشتیم .
3- ّ قدم سوم نقشه لازم براي انجام این دستورات است.با تلقین به مصمم بودن به طرز تفکر جدید .
شروط ترك عادت :
1-تصمیمی که بر حسب دلایل قوي و منطقی در شخص ایجاد شود :
تمایل قوي داشته باشید.این تمایل را در خود ایجاد کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و عوامل مخالف آنرا دور بریزید و آنها را که موجب تقویت تمایل است 
اختیار کنید.در خود راجع به عوامل موافق و مخالف تمایل ،مشاجره ایجاد کنید تا قدرت عوامل موافق زیاد شود.دلایل کافی که داراي مفهوم بوده و ارزش داشته 
باشد پیدا کنید .
2-توجه به اینکه:در آن واحد نمیتوان هم شیرینی را داشت و هم آنرا خورد .
براي ترك عادت باید یک چیز را براي یک چیز دیگر از دست داد.بطور کلّی تمیتوان هم داشت و هم نداشت.باید یکی را انتخاب کنیم .
3-خواسته ها و احتیاجات خود را اذعان کنید :
به جاي ادعاهاي دروغین، باید با مشکل مواجه شد وآرن آزادانه مورد بحث قرارداد و با شهامت اقرار واعتراف کرد تا بر آن چیره شد .
4-نگذارید استثنایی رخ دهد .
اگر میخواهید عادتی را ترك کنید،هیچوقت نگویید که همین یک مرتبه و بس همیشه یک استثنا مارا به دیگر اسنثناها میکشاند و کار ادامه میابد.اگر استثنا رخ دهد ،عادت ترك نمیشود.عادت همیشه تمایل به برگشت دارد و این شمایید که باید نگذارید این تمایل قدرت گیرد.اگر در مراحل اولیه مقاومت کنید،هر چه 
زمان بگذرد،نیل به برگشت عادت در شما کمتر میشود تا به کلّی ترك شود .
5-عادت خوب را جانشین عادت بد کنید .
براي ترك عادت باید عادت دیگري جاي آنرا گیرد تا عادت اولّی بر اثر عدم تمرین در بوته فراموشی افتد.محیط در این مسئله مهم است قرار گرفتن در محیط 
خوب عادت بد را زودتر ترك میدهد.