تحول یادگیری در عصر کرونا؛ به سوی خودآموزی کنشگرانه تحول یادگیری در عصر کرونا؛ به سوی خودآموزی کنشگرانه اگر کرونا برای همیشه تداوم یابد، فرزندان ما در دوری از مدرسه تبدیل به چگونه انسان‌هایی خواهند شد، چه چیزهایی را از دست خواهند داد و چه چیزهایی را به دست خواهند آورد؟ آیا اگر تعطیلی مدرسه تداوم یابد، دانش‌آموزان ما واقعا زیان خواهند دید؟ چه نوع نظام آموزشی می‌تواند دانش‌آموزان را از انفعال خارج سازد و آن‌ها را تبدیل به خودآموزانی کنشگر کند؟ کرونا آموزش را طبقاتی‌تر می‌کند کرونا آموزش را طبقاتی‌تر می‌کند شیوع کرونا، موجب رشد نقش‌آفرینی خانواده‌ها در تأمین آموزش به‌خصوص از مسیر منابع آنلاین و آفلاین، آموزش‌های آزاد و آموزش در منزل شده است. این امر یعنی تضعیف اقتدار نظام رسمی آموزش‌و‌پرورش عمومی و از سوی دیگر، طبقاتی‌تر شدن آموزش و فرصت‌های اقتصادی اجتماعی در آینده. وقتی ساختارهای مولد بی‌عدالتی دائما فعال هستند، روی سخن را باید به سمت ساختارها منصرف کرد. در این مقال، سه نقطه اهرمی را برای کاهش نابرابری پیشنهاد می‌دهم.