نقش برجسته طبقه متوسط در غیاب نخبگان/ تحلیل معیدفر از انتخابات ریاست جمهوری نقش برجسته طبقه متوسط در غیاب نخبگان/ تحلیل معیدفر از انتخابات ریاست جمهوری نقش طبقه متوسط و دانشجویان در غیاب احزاب برجسته بود و نباید رفتار مردم در انتخابات را یک واکنش و رفتار یک دست ببینیم. در دوره های قبل جایگاه مردم مشخص بوده، جایگاه حکومت هم مشخص بوده است اما در این دوره حکومت سعی کرد که مستقیما با مردم ارتباط برقرار کند. ریشه توسعه نیافتگی ایران فراتر از عقاید عشیره ای است ریشه توسعه نیافتگی ایران فراتر از عقاید عشیره ای است گام دوم در نقد اندیشه دکتر سریع القلم معطوف به ویژگی‌های ضد توسعه‌ای فرهنگ ایرانی است. در اندیشه او، علت این ویژگی‌ها گذشته عشیره‌ای ایرانیان و خاندان‌های پادشاهی آنها است که ویژگی‌هایی همچون خویشاوندگرایی، روحیه‌ی جنگاوری و ستیز، بقا و بسط عشیره‌ای از طریق تهاجم و غارت را به همراه داشته است. معلول این صفات، شکل نگرفتن ملی‌گرایی عقلایی و در نتیجه ایجاد ساختار قدرت مبتنی بر اتصالات خانوادگی و منافع گروهی به جای رقابت فکری و برنامه‌ریزی است.