انسان با تاریخ، رابطه معرفتی و عاطفی دارد انسان با تاریخ، رابطه معرفتی و عاطفی دارد رابطه ما با گذشته صرفا رابطه اي معرفتي نيست، بلکه گاه عاطفي و عملي نيز هست. ما گذشته را خلق مي کنيم، تفسير مي کنيم، به آن جنبه تخيلي، افسانه اي يا قهرمانانه مي بخشيم و در عين حال بعضي از داستانهاي گذشته - که همان « تاريخهاي» ما باشند- را ملاک درستي عملکرد، ملاک صحت رفتار سياسي خود يا ملاک خصلت ملي گرايي قرار داده، يا رفتار آينده را توجيه مي کنيم. اين جنبه از روايت تاريخي مسائل فلسفي زيادي نيز بر مي انگيزد. تاریخ در کما؛ مباحث تکراری، اساتید ثابت، ضعف دانشجویان، توهمات باستان‌گرایانه، پرهیز از اندیشه‌های نوین تاریخ در کما؛ مباحث تکراری، اساتید ثابت، ضعف دانشجویان، توهمات باستان‌گرایانه، پرهیز از اندیشه‌های نوین یکی از ویژگی‌های آغازین آموزش آکادمیک تاریخ در ایران، نفوذ اندیشه‌های باستان‌گرایانه بود. در میانه‌ی دوره قاجار بسیاری از متفکران شیفته‌ی ایران باستان شدند. پس از مشروطه نیز زمینه‌ی گسترش باستان‌گرایی بیش‌تر فراهم آمد و در این رهگذر آموزش تاریخ از این جریان فکری تاثیر پذیرفت. اوج باستان‌گرایی در درس تاریخ زمانی اتفاق افتاد که حکومت پهلوی کوشید خود را نجات‌بخش جامعه‌ی ایران و جانشین پادشاهان باستان نشان دهد.