ریشه توسعه نیافتگی ایران فراتر از عقاید عشیره ای است ریشه توسعه نیافتگی ایران فراتر از عقاید عشیره ای است گام دوم در نقد اندیشه دکتر سریع القلم معطوف به ویژگی‌های ضد توسعه‌ای فرهنگ ایرانی است. در اندیشه او، علت این ویژگی‌ها گذشته عشیره‌ای ایرانیان و خاندان‌های پادشاهی آنها است که ویژگی‌هایی همچون خویشاوندگرایی، روحیه‌ی جنگاوری و ستیز، بقا و بسط عشیره‌ای از طریق تهاجم و غارت را به همراه داشته است. معلول این صفات، شکل نگرفتن ملی‌گرایی عقلایی و در نتیجه ایجاد ساختار قدرت مبتنی بر اتصالات خانوادگی و منافع گروهی به جای رقابت فکری و برنامه‌ریزی است. مجلس در معرض توپ، آزادی در بستر اندیشه مجلس در معرض توپ، آزادی در بستر اندیشه ساختمان مجلس شورای ملی، 105 سال پیش در چنین روزی به دستور یک فرمانده روسی به نام لیاخوف و حمایت محمدعلی شاه قاجار به توپ بسته شد. نگاهی به ترکیب و مورفولوژی مجلس ملی اول نشان می دهد که نیروهای تاثیرگذار در آن مجلس 42 درصد تحصیلکردگان غیرحوزوی و 46 درصد دانش آموختگان، مدرسان و مجتهدین حوزه بودند. شکست مشروطه در قدم اول، باعث ایجاد اختناق فکری و خفقان توتالیتری در آن برهه بود. اما این شکست بن بست فکری و مبارزاتی در جنبش های اعتراضی محسوب نمی شود. حتی در فرانسه هم بعد از انقلاب 1879 مردم 17 قانون اساسی را تدوین و تجربه کردند و 5 جمهوری پدید آمد.