فقدان تبیین خلقیات همسو با توسعه در آثار سریع القلم فقدان تبیین خلقیات همسو با توسعه در آثار سریع القلم اما آيا بهتر نبود همچون شيوه استاد جمالزاده، استاد سريع القلم نيز در «اقتدار گرايي ايراني»، در کنار خلقياتي همچون «فرد محور بودن»، «فاصله ذهنيت و عمل»، «نابودي کامل رقيب»، «متفاوت بودن يعني منحرف بودن» ، «پديده چند شخصيتي»، «هم رنگي با جماعت»، «تبعيت از رأس هرم» و .... که به مثابه خلقيات ناشي از اقتدارگرايي در بستر سياسي و اجتماعي و فرهنگي خاطر نشان شده است، خلقيات همسو با توسعه و ضامن تضعيف اقتدارگرايي در ايران از سوي ايرانيان را احصا مي نمود؟ دولت ها معمولا از علوم سیاسی خوششان نمی آید/ نقد نقیب زاده از وضعیت علوم سیاسی در ایران دولت ها معمولا از علوم سیاسی خوششان نمی آید/ نقد نقیب زاده از وضعیت علوم سیاسی در ایران علوم سیاسی در ایران از آشفتگی عمیقی رنج می برد که نتیجه فقدان یک رویکرد علمی و برنامه ‏ریزی شده از یک سو و فقدان تعامل سازنده بین گروه های دانشگاهی از سوی دیگر است.آموزش صحیح بر ‏محور استاد ذیصلاح و دانشمند، دانشجوی با انگیزه و در آخر متون غنی به پیش می رود.