موج تغییرات به دانشگاههای علوم پزشکی هم رسید
انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در پی برکناری رئیس