/گزارش تشریحی - تصویری/
مسجد ولایت مالزی؛ متاثر از فرهنگ و معماری خاورمیانه