معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد:
بسته پیشنهای وزیر علوم برای انتقال موسسات پژوهشی از تهران