وزیر ارتباطات خبر داد:‌
تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای اهداف ۱۴ گانه فناوری اطلاعات