با همكاری محققان ايران، امريكا و انگليس اجرا می‌شود:
طرح پيشگيری از سرطان مری و معده درايران