فروردین ۱۳۹۰؛
نخستین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی برگزار می شود