۷۰ نفر در دانشکده علوم پزشکی نیشابور استخدام می شوند