دفتر هماهنگی مشترك دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشكی تشكیل می‌شود