سال آینده برگزار می شود؛
مدیریت آموزشی در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)