محقق ایرانی موفق به ساخت ربات‌هوشمند جابه جایی سنگ شد