ورود سامانه بارشی جدید از روز جمعه / تهران ۶ درجه سرد می‌شود