کاندیداهای انتخابات پیش رو چه مدرکی دارند؟
لشگر اقتصاددانان، فلاسفه و حقوقی‌ها برای ریاست جمهوری