بررسی خون‌های وارداتی به کشور(۱)؛
رییس سازمان انتقال خون خبر واردات خون به کشور را تکذیب کرد