عضو کمیسیون بهداشت و درمان؛
بيمارستان های خصوصی در صدر جدول آمار سزارين