بزرگداشت روز فردوسی در مجموعه فرهنگی، ورزشی آزادی برگزار می شود