همراه با معاون مرکز تحقیقاتی غدد کشور؛
مشكلات رایج پا در افراد ديابتی