دبیر دومین همایش کنکاش‌ های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران
جامعه شناسی ایران می تواند نظریه سازی کند