نتایج اولیه و ظرفیت آزمون دستیاری 25 خرداد اعلام می شود