تکثر مطبوعات ورسانه‌های کشور؛ خوب یا بد؟
تعدد روزنامه ها عاملی برای کاهش تیراژ وریزش مخاطب / منظور از تکثر محتوای کیفی است نه کمیت