نبود مطبوعات آزاد و مستقل حرفه ای باعث ریزش مخاطب شده است