از تیرماه امسال اعمال می شود؛
اگر تولد و وفات را دیر اعلام کنید، جریمه می شوید