روزنامه نگاری به یک صنف نیاز دارد/ در ایران روزنامه نگاران زیر سایه نشریات کار می کنند