گزارش
دانش آموزان «دو زبانه» همچنان مشکلات زیادی برای آموزش دارند