درآمد یک میلیارد تومانی برج میلاد در هر ماه / بازدید روزانه بیش از 4000 نفر از برج