معاون وزیر نفت:
تولید نفت و گاز میدان‌های مشترک افزایش می یابد