به همت پژوهشگر ایرانی انجام شد؛
طراحی و ساخت مونوکوپتر کنترل پذیر