استاندارد: اسکانیا تایید شده است؛ پلیس در کار ما دخالت نکند