گزارش تصویری؛
اجرای آیین باستانی کوسه ناقالدی - اراک