جایزه فیزیک بنیادی «سرن» به یک دانشجوی ایرانی رسید