مدیركل اعزام و خدمات راهبری شركت رجا:
خدمات‌دهی به مسافران نوروزی مطلوب‌تر می‌شود