سید حسین موسویان، مذاکره کننده سابق هسته ای بیان کرد
امتیازاتی که بین ایران و غرب در توافق ژنو رد و بدل می شود