سقف حقوق معاف از مالیات، یک میلیون تومان در ماه تعیین شد