رییس دانشگاه آزاد، ایمیل خود را برای ارتباط مستقیم منتشر کرد