متخصص فیزیک هسته ای در کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان تاکید کرد:
برای درمان سرطان در کشور به 5 هزار دستگاه رادیوتراپی نیاز داریم