صالحی: عربستان، ترکیه و ایران دارای جایگاه ویِژه در منطقه هستند