آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی به لقاء الله پیوست