گزارش تصویری؛
امداد رسانی هوایی به روستاهای برف زده در منطقه ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تنکابن