ولایتی: آمریکا شکست خود را در ادبیات سخیف مسوولانش نشان می دهد