پیشنهاد سلطانی فر به مالک هتل اسپیناس برای ساخت هتل در مراکز تمام استان ها