رییس مرکز بهداشت مرکزی:
آلودگی هوا باعث افزایش ۳ درصدی بیماران اورژانسی در اراک شد