معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد:
تخصیص 20 میلیارد ریال تسهیلات به حمایت از صادرات فناوری