دیدار رییس جمهوری با تشکل های مردم نهاد تا دو هفته آینده برگزار می شود