رییس سومین کنگره ایمنی راههای کشور:
30 تا 50 درصد قربانیان تصادفات و کشته شدگان مربوط به کودکان است