در لایحه بودجه سال93 به تصویب رسید؛
مجلس یک تا 3درصد اعتبارات دستگاه ها را به بخش پژوهش داد